ZAPISY DO SZKOŁY na ROK 2011/2012

Dzieci urodzone w 2004 r. muszą, a urodzone w 2005 r. mogą być zapisane do kl. I w roku szkolnym 2011/2012.
Zgodnie z art. 12. ust. 1. ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, póz. 458) w roku szkolnym 2011/2012 na wniosek rodziców, do klasy I może być zapisane dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku może przyjąć do szkoły dziecko sześcioletnie, jeżeli było one objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2010/2011. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego (art. 12, ust. 2 ww. ustawy). W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku nie będzie oddziałów zerowych /"0"/, dziecko w wieku 5 lat musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
Script logo