WSO - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W Szkole Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. System jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych / Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz.329, z późn. zm./.
 2. System zawiera szczegółowe rozwiązania specyficzne dla naszej szkoły.
 3. Punktem wyjścia procesu wychowania i kształcenia, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu uzyskanych postępów, jest opis pożądanej postawy ucznia, czyli zespołu cech osobowych, jakie edukacja powinna wykształcić i rozwijać.
 4. Szczegółowy opis sylwetki ucznia kończącego I i II etap kształcenia (ujęty w programie wychowawczym szkoły ) to ideał, do którego powinna prowadzić działalność pedagogiczna szkoły. Należy ją traktować jako całość, która obejmuje proces dydaktyczny organizowany i prowadzony przez poszczególnych nauczycieli i dyrektora szkoły oraz całokształt aktywności społecznej nauczycieli, uczniów i rodziców.
 5. Droga ucznia do świadomie ukształtowanej sylwetki absolwenta jest bardzo indywidualna, a postępy dokonywane w różnym tempie i z różną skutecznością.
 6. Lista zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach jest corocznie określana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (RP). Stanowi ona podstawę do semestralnego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz wypełniania świadectw klasyfikacyjnych.
 7. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów o różnej długości kalendarzowej:
  A/ I semestr zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną,
  B/ II semestr zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną roczną.

  Konkretne daty posiedzeń RP ustalone są na początku każdego roku szkolnego.

 8. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach oceniania zachowania.
 9. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.
 10. Rodzice informowani są o postępach i trudnościach w nauce swego dziecka na konsultacjach i wywiadówkach.
 11. Na prośbę ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić oraz udostępnić uczniowi lub jego rodzicom sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
 12. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów, u których stwierdzono trudności.
 13. Oceniając rozwój artystyczny i fizyczny ucznia należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 14. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem RP nauczyciele są zobowiązani poinformować wszystkich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów ) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w terminie 1 tygodnia przed klasyfikacją, a uczniów zagrożonych na 1 miesiąc przed klasyfikacją.
 15. Oceny z zachowania ustala wychowawca klasy pod koniec każdego semestru nauki. Nie może mieć ona wpływu na promocję do klasy programowo wyższej i oceny z zajęć edukacyjnych.
 16. Jako podstawy do klasyfikowania ucznia wymaga się jego obecności na przynajmniej połowie zajęć ( w klasach IV-VI: z danego przedmiotu).

[break]

II. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może na prośbę własną lub rodziców ( prawnych opiekunów ) zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 2. RP może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na prośbę rodziców ucznia zgłoszoną do dyrektora szkoły. RP podejmuje tę decyzję zwykłą większością głosów.
 3. Do egzaminu klasyfikacyjnego uczeń przystępuje w zaproponowanych przez dyrektora szkoły terminach, a ustalonych z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia:
 • po I semestrze,
 • po końcu roku szkolnego – w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 1. Uczeń niesklasyfikowany po I semestrze może kontynuować naukę w II semestrze, ale jego klasyfikacja końcoworoczna obejmuje materiał z całego roku nauczania ( w klasach IV-VI: danego przedmiotu ).
 2. Uczeń niesklasyfikowany do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego nie jest promowany i powtarza ostatnią programową klasę, do której uzyskał promocję.
 3. Udział uczniów w zajęciach religii nie jest obowiązkowy, o uczęszczaniu na lekcje religii ucznia decydują jego rodzice ( prawni opiekunowie ).
 4. Ocena postępów w nauce i zachowaniu dokonywana jest w szczególności z klasyfikacją semestralną i roczną, odzwierciedlana w postaci opisowej w klasach I-III oraz stopni z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania w skali zgodnej z wymienionym Rozporządzeniem.

[break]

III. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

A – W KLASACH I-III

 1. Ocena zachowania ucznia za I semestr i końcoworoczna jest oceną opisową.
 2. Powinna ona uwzględniać w szczególności:
 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 1. W dzienniku lekcyjnym oceny cząstkowe rozwoju emocjonalno-społecznego zapisywane są według opracowanych kryteriów – załącznik nr 1.
 2. Z oceną opisową rozwoju emocjonalno-społecznego za I semestr rodzice są zapoznawani na wywiadówce – załącznik nr 2 ; z ocenami cząstkowymi na bieżąco.
 3. Ocena opisowa końcoworoczna zapisana jest w arkuszu ocen oraz na świadectwie.

B – W KLASACH IV-VI

 1. W klasach IV - VI obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania ucznia:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.

2. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom;
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;
8) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

 1. Zachowanie ucznia dokumentowane jest przez:
 • ZESZYT UWAG umieszczony w dzienniku lekcyjnym, do którego nauczyciele wpisują swoje uwagi i spostrzeżenia o pozytywnym i negatywnym zachowaniu się ucznia,
 • KARTĘ SAMOOCENY, którą może prowadzić uczeń – w porozumieniu z wychowawcą - dla lepszego udokumentowania swoich osiągnięć z zachowania.
 1. Oceny zachowania ucznia ostatecznie dokonuje wychowawca pod koniec każdego semestru nauki po zasięgnięciu opinii nauczycieli, opinii klasy oraz uwzględniając kartę samooceny ucznia.

[break]

IV. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

A – W KLASACH I-III

 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dziennika lekcyjnego. Może też prowadzić zeszyt obserwacji i w wybranej przez siebie formie zapisywać w nim informacje o uczniach.
 2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 3. Ucznia można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 4. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym semestrze lub roku szkolnym w formie opisowej. Z zachowania obowiązuje również ocena opisowa.
 5. Przez cały rok szkolny uczniowie oceniani są na bieżąco punktowo w skali od 1 do 6 według przyjętych kryteriów – załącznik nr 3. Punkty te są wpisywane na bieżąco do dziennika lekcyjnego.
 6. W oparciu o oceny punktowe i własne obserwacje nauczyciel sporządza ocenę punktową z poszczególnych kierunków edukacji – załącznik nr 4, 5, 6.
 7. Z ocenami punktowymi uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) zapoznawani są na bieżąco, natomiast z ocenami opisowymi 2 razy w roku ( wywiadówka, świadectwo ).
 8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z języka obcego odbywa się jak w przypadku poszczególnych kierunków edukacji.
 9. Oceniając ucznia z religii bierze się pod uwagę wiadomości, gorliwość w zdobywaniu wiedzy, aktywne uczestnictwo w katechezie, prowadzenia zeszytu, odrabianie prac domowych.
 10. Oceny z religii wystawiane są w skali od 1 do 6:
 • 1 niedostateczny
 • 2 dopuszczający
 • 3 dostateczny
 • 4 dobry
 • 5 bardzo dobry
 • 6 celujący.

11. Kryteria ocen z religii – załącznik nr 7.

 B – W KLASACH IV-VI

1 a. Nauczyciele klas IV-VI przyjmują następujące kryteria poszczególnych ocen szkolnych

( zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji końcoworocznej ):

 • stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom edukacyjnych osiągnięć przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu lub uczeń ma osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 • stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie;
 • stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;
 • stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu;
 • stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, że stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych;
 • stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednia kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych.

1 b. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie ocen z użyciem plusów i minusów.

2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do:

 • określenia różnorodnych form aktywności uczniów rozwijanych na jego zajęciach,
 • wskazaniu tych spośród wymienionych aktywności, których efekty będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu,
 • wskazania, które spośród nich są obowiązkowe dla wszystkich, a które każdy może podejmować dobrowolnie, zgodnie z poziomem zaangażowania w realizację przedmiotu,
 • określenia zasad udostępniania uczniom i ich rodzicom poprawionych i ocenionych sprawdzianów pisemnych.

3. Przy ocenie sprawdzianów pisemnych uczeń musi być zapoznany z punktacją na poszczególną ocenę, a rodzice, gdy wystąpią z taka prośbą.

4. Pisemne prace sprawdzające (całogodzinne) muszą być zapowiadane uczniom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem ( zapis w dzienniku lekcyjnym ). Nie może być więcej niż 3 tygodniowo. Wychowawca koreluje stopień obciążenia klasy sprawdzianami.

5. System ocenowo-punktowy stosuje nauczyciel sztuki ( G. Tomaszweska ) – załącznik nr 8

6. Nauczyciel zobowiązany jest oddać uczniom oceniony sprawdzian pisemny w ciągu 2 tygodni od daty jego napisania.

7. Prawo ucznia do poprawy oceny:

a) uczeń ma prawo do poprawienia jednej oceny w ciągu semestru z każdego przedmiotu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu jej otrzymania,
b) uczeń nieobecny z powodów usprawiedliwionych na sprawdzianie pisemnym ma prawo napisać go w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od czasu powrotu na zajęcia.

8. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli w każdym semestrze:

a) uzyskał co najmniej:

- 2 oceny cząstkowe, gdy przedmiot realizowany jest 1 godz. tygodniowo,
- 4 oceny cząstkowe, gdy przedmiot realizowany jest 2-3 godz. tygodniowo,
- 6 ocen cząstkowych, gdy przedmiot realizowany jest 4 i więcej godz. tygodniowo,

b) jeśli nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy i dyrektorowi szkoły oświadczenia o niemożności sklasyfikowania ucznia wraz z podaniem przyczyn.

[break]

V. EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. W klasie IV i V uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, może być promowany do klasy wyższej / jeden raz w ciągu pobytu w szkole / uchwałą RP pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. RP może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów, jeśli uczeń spełnia łącznie warunki:
 • nie opuszczał zajęć z powodów nieusprawiedliwionych,
 • znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

W przypadku nie zdania egzaminu poprawkowego z jednego z dwóch przedmiotów uczeń powtarza klasę.

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Uczeń, który z poważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września nowego roku szkolnego.
 3. Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy w drugim terminie i nie przedstawił zwolnienia lekarskiego, powtarza klasę.
 4. Uczeń klasy VI, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, nie przystępuje do egzaminu poprawkowego i powtarza klasę.

[break]

VI. SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY W KLASACH VI

 1. Uczeń klasy VI kończy szkołę, jeżeli w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał wszystkie oceny wyższe od niedostatecznej i ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego, którego termin ustala CKE.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 3. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uczeń może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.
 4. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.
Script logo