REGULAMIN KORZYSTANIA z PODWÓRKA NIVEA

REGULAMIN KORZYSTANIA z PODWÓRKA NIVEA przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku

 1. Plac zabaw Nivea jest miejscem aktywnego spędzania czasu służącym wspólnej zabawie oraz wypoczynkowi.
 2. Administratorem placu zabaw Nivea jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku.
 3. Z placu zabaw Nivea mogą korzystać tylko dzieci poniżej 12 roku życia.
 4. Wstęp na teren placu zabaw Nivea możliwy jest tylko w obuwiu sportowym.
 5. Plac zabaw Nivea wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat oraz służy do zabawy w grupie.
 6. W godzinach od 7:00 do 16:00, z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie uczniowie
  Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku, którzy w tym czasie mają zajęcia i przebywają pod opieką nauczyciela.
 • w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają na terenie placu zabaw Nivea tylko pod opieką nauczycieli.
 1. Pozostałe dzieci mogą korzystać z placu zabaw Nivea:
 • od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do zmroku,
 • w weekendy oraz dni wolne od zajęć lekcyjnych od godziny 8:00 do zmroku.
 1. Na terenie placu zabaw Nivea dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Nieobecność opiekuna prawnego nie zwalnia go z odpowiedzialności za dziecko.
 2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
 3. Należy korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także:
 • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze, hulajnogach, rolkach itp.,
 • zabrania się wykonywania salt na trampolinach,
 • zabrania się zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni oraz wchodzenia na nią od strony ślizgu,
 • zabrania się wchodzenia na dach planetarium,
 • zabrania się wbiegania w strefę urządzeń, które znajdują się w ruchu,
 • zabrania się naprawiania urządzeń we własnym zakresie,
 • zabrania się korzystania z urządzeń przez niedopuszczalną liczbę użytkowników.
 1. Na terenie placu zabaw Nivea obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu (w tym e-papierosów) oraz przebywania na nim osób nietrzeźwych.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw Nivea.
 3. Zabrania się w szczególności: niszczenia urządzeń, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach itp., korzystania z urządzeń, których stan techniczny budzi zastrzeżenia.
 4. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób niebędących uczniami naszej szkoły oraz wszystkich osób korzystających z placu zabaw Nivea poza dniami i godzinami, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.
 5. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń oraz sprzętu odpowiada opiekun dziecka.
 6. Dyrektor szkoły zapewnia sobie prawo do zamknięcia placu zabaw Nivea, jeżeli uzna to za konieczne z przyczyn technicznych lub potrzeb szkoły.
 7. Teren placu zabaw Nivea jest monitorowany.
 8. Wszelkie zauważone usterki i nieprawidłowości należy zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły, mailowo: sekretariat@sp3.klodzko.pl lub pod numerem telefonu 74 867 28 39 ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 ).
 9. Wszelkie akty wandalizmu można zgłaszać przez całą dobę pod numerem 112.
 10. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw Nivea mógł służyć nam jak najdłużej, jako miejsce zabaw i wypoczynku.
 11. Wejście na teren placu zabaw Nivea jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Powyższy regulamin nie uwzględnia wszystkich możliwych sytuacji i zachowań osób, korzystających z placu zabaw Nivea. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące zachowania i porządku w miejscach publicznych, ochrony mienia oraz bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę dobro dziecka, rodzice/opiekunowie powinni zadbać o to, by podczas zabawy korzystający z placu zabaw Nivea zachowali umiar i zdrowy rozsądek.

Script logo