PLASTYKA [mgr Grażyna Tomaszewska]

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

NA PLASTYCE w klasach IV – VIII SP Nr 3

Uczeń oceniany jest systematycznie przez cały semestr za wiadomości, umiejętności i wkład pracy (nie za uzdolnienia plastyczne, ale za wysiłek wkładany w wykonywanie zadań na zajęciach.

Obowiązuje tradycyjna sześciostopniowa skala ocen: 6-celujący; 5-bardzo dobry; 4-dobry; 3-dostateczny; 2-dopuszczający; 1-niedostateczny.

*Wszystkie oceny są jawne - (systematycznie wpisywane do wersji elektronicznej dziennika);

*Za aktywność uczeń otrzymuje +, za nieprzygotowanie ;

*Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę ndst - (waga 1), za trzy plusy - ocenę cel. - (waga 1);

*Uczeń, który wyróżnia się pracą i aktywnością na lekcji otrzymuje ocenę celującą - (waga 1).

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI:

Odpowiedź ustna - (waga 2); projekt - (waga 3); prace plastyczne - (waga od 1- 3); aktywność pozalekcyjna - (waga 2); konkursy plast. - (waga 3); prace domowe - (waga 1-2); przygotowanie do lekcji - (waga 1);

Cząstkową ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

* Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza poziom przewidziany dla danego zadania,

* Jest zawsze przygotowany do zajęć, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach koła plastycznego, jest laureatem konkursów plastycznych;

Cząstkową ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

* Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony dla danego ćwiczenia;

* Biegle posługuje się terminami plastycznymi, jest zawsze przygotowany do zajęć, pracuje aktywnie,

prace ucznia są estetyczne;

Cząstkową ocenę dobrą otrzmuje uczeń, który:

* Opanował większość wiadomości i umiejętności określonych dla danego zadania;

* Poprawnie posługuje się terminami plastycznymi, jest przygotowany do zajęć;

* Prace plastyczne są zgodne z tematem, choć nie zawsze dokończone i estetyczne;

Cząstkową ocenę dostateczną otrzmuje uczeń, który:

* Posiada niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem,

* Poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem,

nie dba o estetykę pracy;

Cząstkową ocenę dopuszczającą otrzmuje uczeń, który:

* Posiada minimalną wiedzę z zakresu wiadomości potrzebnych do wykonania zadania,

* Ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie lub niezgodnie z tematem;

* Często nie posiada wymaganych przyborów, nie wykazuje woli poprawy ocen;

Cząstkową ocenę niedostateczną otrzmuje uczeń, który:

* Nie posiada wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonania danego zadania i uzyskuje

oceny niedostateczne z różnych form sprawdzania wiedzy;

* Nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela, nie posiada

wymaganych materiałów, zeszytu;

* Nie wykazuje woli poprawy oceny.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych:

prace plastyczne uczeń poprawia po ustaleniu terminu z nauczycielem;

zadania domowe – w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania oceny;

nie podlegają poprawie- oceny za pracę na lekcji i przygotowanie do lekcji,

2. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np.: brak pracy domowej, brak zeszytu, brak przyborów plastycznych.

3. Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.

4. Na koniec semestru nie przewiduje się poprawiania prac z całego semestru;

5. Przy ustalaniu stopnia z plastyki, brany jest przede wszystkim pod uwagę, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu;

6. Uczeń posiadający opinię PPP ma dostosowane wymagania do swoich możliwości i jest oceniany zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii;

7. Na koniec semestru z ocen cząstkowych ( z uwzględnieniem ich wagi) - uczeń otrzymuje ocenę semestralną.

Opracowała - Grażyna Tomaszewska

Script logo