Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klasy szóstej, w sprawie sposobu dostosowania warunków oraz form sprawdzianu w roku szkolnym 2013/2014

Proszę się zapoznać z komunikatem, a w przypadku rezygnacji z prawa do zdawania sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia zawartych w komunikacie, (rodzic lub prawny opiekun), złożyć dyrektorowi pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. (oświadczenie można będzie pobrać u wychowawcy klasy).
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Script logo