Regulamin Szkolnego Klubu Europejskiego

Regulamin Szkolnego Klubu Europejskiego Przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku

RODZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkolny Klub Europejski przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku zwany dalej klubem jest ogólnodostępnym stowarzyszeniem uczniów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych problematyką europejską.
 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku ul. Jana Pawła II 4, woj. dolnośląskie.
 3. Klub tworzą członkowie stali i członkowie wspierający.
 4. Klub ma własny emblemat, motto, którego moga używać Członkowie Klubu.
 5. Cele Klubu są następujące:
  określenie miejsca i roli Polski we współczesnej Europie;
  ugruntowanie poczucia tożsamosci regionalnej, narodowej, europejskiej;
  znajomość praw człowieka i zasad ich przestrzegania, rozumienie pojęć:
  wolność, demokracja, sprawiedliwość;
  rozwijanie tolerancji dla innych kultur i narodów oraz postaw sprzeciwiajacych sie aktom przemocy, terroryzowania i dyskryminacji;
  propagowanie idei zjednoczonej Europy;
  rozwijanie ducha braterstwa między ludźmi i narodami;
  aktywizacja uczniów naszej szkoły;

ROZDZIAŁ II. CZŁONKOWIE KLUBU EUROPEJSKIEGO

 1. Członkiem Klubu mogą być uczniowie naszej szkoły.
 2. Klub jest otwarty również dla nauczycieli i rodziców.
 3. Członkiem Klubu zostaje każdy, kto złoży osobiście wypełnioną deklarację, potwierdzoną zgodą rodzica w postaci podpisu.
 4. Członkowie Klubu nie opłacaja żadnych składek.
 5. Członkostwo wygasa na podstawie pisemnego wystąpienia lub odejścia ze szkoły.

ROZDZIAŁ III. WŁADZE KLUBU

 1. Władzami klubu są:
  Walne Zebranie Klubu
  Zarząd Klubu
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy wpisani na listę członków stałych we wrześniu każdego roku.
 3. W skład Zarządu wchodzą: nauczyciel-opiekun, prezes, sekretarz, skarbnik.
 4. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu Klubu, kadencja trwa jeden rok.

ROZDZIAŁ IV. SPOTKANIA KLUBU

 1. Termin i miejsce spotkań Klubu określone jest przez Zarząd i opiekunów w każdym roku szkolnym.
 2. Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym Walne Zebranie Klubu zatwierdza plan pracy, który przedstawia dyrektorowi szkoły.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KONCOWE

 1. Regulamin Szkolnego Klubu Europejskiego jest otwarty, może byc zmieniany i wzbogacany decyzją Walnego Zebrania Klubu.
 2. Realizacja tego programu ma za zadanie sprostać obecnym wymogom systemu kształcenia i jednocześnie sprzyjać kształtowaniu osobowosci młodych ludzi, którzy dzis obserwuja integracje europejska, a jutro będą w niej uczestniczyć.
Script logo