Biuletyn Informacji Publicznej

FACEBOOK

http://atlantapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook-logo-180-150x60.gif

A A A

Wewnątrzszkolny System Oceniania

W Szkole Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. System jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych / Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz.329, z późn. zm./.
 2. System zawiera szczegółowe rozwiązania specyficzne dla naszej szkoły.
 3. Punktem wyjścia procesu wychowania i kształcenia, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu uzyskanych postępów, jest opis pożądanej postawy ucznia, czyli zespołu cech osobowych, jakie edukacja powinna wykształcić i rozwijać.
 4. Szczegółowy opis sylwetki ucznia kończącego I i II etap kształcenia (ujęty w programie wychowawczym szkoły ) to ideał, do którego powinna prowadzić działalność pedagogiczna szkoły. Należy ją traktować jako całość, która obejmuje proces dydaktyczny organizowany i prowadzony przez poszczególnych nauczycieli i dyrektora szkoły oraz całokształt aktywności społecznej nauczycieli, uczniów i rodziców.
 5. Droga ucznia do świadomie ukształtowanej sylwetki absolwenta jest bardzo indywidualna, a postępy dokonywane w różnym tempie i z różną skutecznością.
 6. Lista zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach jest corocznie określana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (RP). Stanowi ona podstawę do semestralnego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz wypełniania świadectw klasyfikacyjnych.
 7. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów o różnej długości kalendarzowej:
  A/ I semestr zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną,
  B/ II semestr zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną roczną.

  Konkretne daty posiedzeń RP ustalone są na początku każdego roku szkolnego.

 8. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach oceniania zachowania.
 9. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.
 10. Rodzice informowani są o postępach i trudnościach w nauce swego dziecka na konsultacjach i wywiadówkach.
 11. Na prośbę ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić oraz udostępnić uczniowi lub jego rodzicom sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
 12. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów, u których stwierdzono trudności.
 13. Oceniając rozwój artystyczny i fizyczny ucznia należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 14. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem RP nauczyciele są zobowiązani poinformować wszystkich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów ) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w terminie 1 tygodnia przed klasyfikacją, a uczniów zagrożonych na 1 miesiąc przed klasyfikacją.
 15. Oceny z zachowania ustala wychowawca klasy pod koniec każdego semestru nauki. Nie może mieć ona wpływu na promocję do klasy programowo wyższej i oceny z zajęć edukacyjnych.
 16. Jako podstawy do klasyfikowania ucznia wymaga się jego obecności na przynajmniej połowie zajęć ( w klasach IV-VI: z danego przedmiotu).

Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »